メンバー

【2015年度】
4年生 : Kouhei Aizawa, Natsumi Akiyama, Ayaka Kobayashi
3年生 : Kaho Iwabuchi, Yuta Takahashi, Haruki Sugano

【2014年度】
4年生 : Shota Suzuki, Shun Hiratsuka
3年生 : Kouhei Aizawa, Natsumi Akiyama, Ayaka Kobayashi

【2013年度】
4年生 : Yui Furukawa, Kei Miyasato, Keigo Matsuzawa
3年生 : Shota Suzuki, Shun Hiratsuka
研究生 : Kizuku Machi

【2012年度】
4年生 : Kazuki Komaki, Kota Takahashi, Kizuku Machi
3年生 : Yui Furukawa, Kei Miyasato, Keigo Matsuzawa

【2011年度】
4年生 : Makoto Ueda, Natsumi Saito
3年生 : Kazuki Komaki, Kota Takahashi, Kizuku Machi
研究生 :   Ryo Yoshino

【2010年度】
4年生 : Yuki Sakamoto, Yuta Kikuchi, Katsuya Mihashi, Ryo Yoshino
3年生 : Makoto Ueda, Natsumi Saito

【2010年度】
4年生 : Mayuko Kaji, Masaaki Kamioka
3年生 : Yuki Sakamoto, Yuta Kikuchi, Katsuya Mihashi, Ryo Yoshino

【2009年度】
3年生 : Mayuko Kaji, Masaaki Kamioka, Ryo Yoshino